پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب اس ام اس نامردی و خیانت

اس ام اس نامردی و خیانت

اس ام اس نامردی و خیانت
همه گفتن : عشقت داره بهت خیانت می کنه! گفتم : می دونم گفتن : این یعنی دوستت نداره گفتم : می دونم گفتن : احمق یه روز می ذاره میره تنها می شی گفتم : می دونم گفتند : پس چرا ولش نمی کنی؟ گفتم : این تنها چیزیه که نمی دونم
اس ام اس نامردی و خیانت
من با کناری ات کنار نمی آیم ! کنار می روم
اس ام اس نامردی و خیانت
از درد دوست نداشتن هایت گفتم خیانت را تجویز کردند گویا این آسان ترین راه عاشقی است
اس ام اس نامردی و خیانت
بودم! دیــــــــــــدم با دیگری شـــادتری رفتــــــــــم
اس ام اس نامردی و خیانت
آنان که بودنت را قدر نمی دانند رفتنت را نامردی می خوانند
اس ام اس نامردی و خیانت
اینجا زمین است زمین گرد است تویی که مرا دور زدی فردا به خودم خواهی رسید حال و روزت دیدنیست
اس ام اس نامردی و خیانت
هر روز این عشق یک طرفه را طی می کنم یکبار هم تو گامی بدین سو بردار نترس جریمه اش با من
اس ام اس نامردی و خیانت
دوستت دارم را برای هر دویمان فرستادی هم من ، هم او خیانت می کردی یا عدالت ؟
اس ام اس نامردی و خیانت
اون لحظه که گفتی : یکی بهتر از تورو پیدا کردم یاد اون روزایی افتادم که به ۱۰۰ تا …