پست‌ها

نمایش پست‌ها از May, 2015

تبدیل تاریخ

تصویر
عکس های زیبا از جواهرات تاریخی تصاویر زیبا از جواهرات عکس های زیبا از جواهرات تاریخی تصاویر زیبا از جواهرات
عکس های زیبا از جواهرات تاریخی تصاویر زیبا از جواهرات

عکس خر های خنده دار

تصویر
عکس خر های خنده دار عکس های جالب و طنز از الاغ های سرحال و شارژ عکس خر های خنده دار عکس های جالب و طنز از الاغ های سرحال و شارژ خر بزرگ

فال حافظ با تعبیر کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست با معنی و کامل

تصویر
فال حافظ با تعبیر کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست با معنی و کاملکس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست           در رهگذر کیست که دامی ز بلا نیستچون چشم تو دل می‌برد از گوشه نشینان           همراه تو بودن گنه از جانب ما نیستروی تو مگر آینه لطف الهیست           حقا که چنین است و در این روی و ریا نیستنرگس طلبد شیوه چشم تو زهی چشم           مسکین خبرش از سر و در دیده حیا نیستفال حافظ با تعبیر کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست با معنی و کاملاز بهر خدا زلف مپیرای که ما را           شب نیست که صد عربده با باد صبا نیست
بازآی که بی روی تو ای شمع دل افروز           در بزم حریفان اثر نور و صفا نیست
تیمار غریبان اثر ذکر جمیل است           جانا مگر این قاعده در شهر شما نیست
دی می‌شد و گفتم صنما عهد به جای آر           گفتا غلطی خواجه در این عهد وفا نیست
گر پیر مغان مرشد من شد چه تفاوت           در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیستفال حافظ با تعبیر کس نیست که افتاده آن زلف دوتا نیست با معنی و کاملعاشق چه کند گر نکشد بار ملامت           با هیچ دلاور سپر تیر قضا نیست
در صومعه زاهد و در خلوت صوفی           ج…

جوک های خنده دار به صورت تصویری از کودکانی که یکجا نمی نشینند

تصویر
جوک های خنده دار به صورت تصویری از کودکانی که یکجا نمی نشینندجوک های خنده دار به صورت تصویری از کودکانی که یکجا نمی نشینندجوک های خنده دار به صورت تصویری از کودکانی که یکجا نمی نشینندجوک های خنده دار به صورت تصویری از کودکانی که یکجا نمی نشینندجوک